Logo Metarex Go to the English Page


 

Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма

Метарекс ООД

2012-08-07


EU
EU1
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0290
„Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и внедряване на система за тяхното ефективно и ефикасно управление”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

На 07.08.2012 г. управителят на фирма „Метарекс“ ООД господин Валери Тодоров подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013" на обща стойност 110,352.88 лв.

Проект „Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и внедряване на система за тяхното ефективно и ефикасно управление“ има за цел да подобри условията на труд в „Метарекс“ ООД при спазване нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа чрез оптимизиране, модернизация и подобряване управлението на трудовите процеси като фактор за създаване на работна среда, която ще даде възможност на работещите да играят пълноценна роля в трудовия живот и от своя страна ще повиши производителността и адаптивността им. Основните дейности по проекта са:

1. Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в „Метарекс“ ООД.

2. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

3. Разработване и внедряване на Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд в „Метарекс“ ООД съгласно стандарт OHSAS 18001 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”

4. Сертифициране на въведената Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания”

Продължителност на проекта: 12 месеца.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Метарекс“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”

 

Back to News Page

Footer

 

Вижте всички новини