Logo Metarex Go to the English Page


 

На 06.08.2013г. Метарекс ООД успешно приключи изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма

Метарекс ООД

2013-08-06


EU
EU1
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0290
„Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и внедряване на система за тяхното ефективно и ефикасно управление”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

„Успешно изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013" на обща стойност 110,352.88 лв. и приключване на проект Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и внедряване на система за тяхното ефективно и ефикасно управление”.

За период от една година Метарекс ООД успешно закупи по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за индивидуална защита на здравето и безопасността на 140 работници от вредно въздействащите фактори. Беше направен подробен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в дружеството и бяха предприети мерки за подобряването й. В изпълнение на договора дружеството получи сертификат за Система за управление на здравето и безопасността на труда съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007.

На 06.08.2013г. приключиха успешно всички дейности по договора. Предстои предаване на финалния отчет. През целия период на изпълнение на договора дружеството получи помощ и съдействие от г-жа Димитричка Ганева -началник сектор "Верификация" Варна, отдел "НВК", ГД "ЕФМП", г-жа Диана Севева и всички служители на Агенция по заетостта.

Управителят на дружеството благодари на избраните изпълнители за тяхната точност и коректност при изпълнение на сключените договори за доставка на материали и услуги. За успешното изпълнение на договора помогнаха и усилията на екипа по проекта Симеон Дамянов – Ръководител на проекта, Мирослав Петров – Отговорник внедряване на Система за управление на здравето и безопасността на труда, Веселина Петрова – счетоводител по проекта, Лилия Касабова – техн.сътрудник по проекта.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Метарекс“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”

 

Back to News Page

Footer

 

Вижте всички новини