Logo Metarex Go to the English Page


 

ПРОЕКТ BG05М9OР001-1.003-0683 „Нови възможности за заетост, професионална реализация и право на достоен труд в Метарекс ООД”

Метарекс ООД

2016-10-06


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ПРОЕКТ BG05М9OР001-1.003-0683
Нови възможности за заетост, професионална реализация и право на достоен труд в Метарекс ООД
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020,
съфинансирана от Европейския
съюз  чрез Европейския социален фонд

  

На 06.10.2016 г. управителят на фирма „Метарекс“ ООД господин Валери Тодоров подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020, процедура BG05М9OР001-1.003 „Ново работно място 2015“ на обща стойност 272510.54 лв.

Проект „Нови възможности за заетост, професионална реализация и право на достоен труд в Метарекс ООД” има за цел създаването на нови устойчиви работни места в дружеството за безработни и неактивни лица при спазване нормите и изискванията на трудовото законодателство и хоризонталните принципи за равни възможности, недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие.

Основните дейности по проекта са:

1. Наемане на 28 безработни и/или неактивни лица. Точният брой и вид са, както следва: общ работник - 10, мотокарист - 2, заварчик - 2, електромонтьор - 2, монтьор на подемно транспортна техника - 2, шофьор вътрешни и международни превози на товари - 2, касиер-счетоводител - 1, специалист човешки ресурси - 1, технически сътрудник - 1, специалист опасни отпадъци - 1, специалист системи за разделно събиране - 1, еколог - 1, специалист вътрешна търговия - 1, снабдител-доставчик - 1.

2. Осигуряване на подходящи, нови и модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за всички нови работни места. Осигуряване на трудова медицина за наетите по проекта служители.

3. Осигуряване на устойчива заетост за осем броя нови работни места за общи работници, един снабдител доставчик и един технически сътрудник чрез закупуване на две нови съоръжения - технологична линия за мелене на отпадъци от дърво и технологична линия за мелене на стъклени отпадъци.

4. Закупуване на 8 броя компютърни конфигурации, сървър, софтуер, принтер и офис оборудване за разкриване на 8 броя нови устойчиви работни места в администрацията на дружеството.

5. Обучение по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" на осем от наетите по проекта лица.

Продължителност на проекта: 14 месеца.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Метарекс“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”

 

--------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015", финансиран от

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Back to News Page

Footer

 

Вижте всички новини