Logo Metarex Go to the English Page


 

Метарекс ООД обявява 28 нови работни места за безработни и неактивни лица за следните позиции:

Метарекс ООД

2016-11-03


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ПРОЕКТ BG05М9OР001-1.003-0683
Нови възможности за заетост, професионална реализация и право на достоен труд в Метарекс ООД
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социаленфонд

 

  Проект „Нови възможности за заетост, професионална реализация и право на достоен труд в Метарекс ООД” има за цел създаването на нови устойчиви работни места в дружеството за безработни и неактивни лица при спазване нормите и изискванията на трудовото законодателство и хоризонталните принципи за равни възможности, недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие.

 

Метарекс ООД обявява 28 нови работни места за безработни и неактивни лица за следните позиции:

 

общ работник - 10, мотокарист - 2, резач на метали - 2, електромонтьор - 2, монтьор на подемно транспортна техника - 2, шофьор вътрешни превози на товари - 2, касиер-счетоводител - 1, специалист човешки ресурси - 1, технически сътрудник - 1, специалист опасни отпадъци - 1, специалист системи за разделно събиране - 1, еколог - 1, специалист вътрешна търговия - 1, снабдител-доставчик - 1

 

Кандидатите за работа в „МЕТАРЕКС“ ООД могат да получат допълнителна информация на телефон 054 800 191 и да изпратят в срок до 05.12.2016г. актуална автобиография на e-мail: office@metarex.net или на адрес: гр. Шумен, ул. „Иван Вазов“ 5.

 

--------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015", финансиран от

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Back to News Page

Footer

 

Вижте всички новини