Logo Metarex Go to the English Page


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 02/дата 24.02.2017г. за „Закупуване на телехендлер – телескопичен челен товарач.“

Метарекс ООД

2017-02-27


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

Примерен образец на публична покана

по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г  и ПМС 160/2016

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 02/дата 24.02.2017г.

 

наименование:

„Закупуване на телехендлер – телескопичен челен товарач.“

                                                  

 

 

 

--------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------

 

Моля, изтеглете от тук ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА.

 

Приложения:

 

Приложение 1 - Оферта образец

Приложение 2 - Декларация ЕИК

Приложение 3 - Декларация чл. 12 ПМС 160

Приложение 4 - Декларация подизпълнител

Приложение 5 - Декларация съгласие подизпълнител

Приложение 6 - Техническо задание

Приложение 7 - Методика

Приложение 8 - Проект на договор

Приложение 9 - Изисквания документи

Приложение 10 - Списък на изпълнени доставки

 

Back to News Page

Footer

 

Вижте всички новини