Консултантски услуги

Всеки един от нашите специалисти е готов да Ви съдейства относно всякакви въпроси, свързани с екология и управление на отпадъци.

Основните услуги, които предоставяме в сферата на консултирането са следните:

 1. Консултиране на фирмите, които генерират отпадъци в следствие на дейността си, за всичките им задължения съгласно екологичното законодателство;
 2. Класифициране на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 2 за класификация на отпадъците;
 3. Изработка и внасяне за заверка на работни листи за класификация на отпадъци;
 4. Изработка и внасяне за заверка на доклад за охарактеризиране на отпадъци;
 5. Вземане на проби от отпадъци и анализирането им в акредитирани лаборатории;
 6. Изготвяне на документи за подаване на заявления за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци;
 7. Въвеждане на система за правилно съхранение на генерираните отпадъци и разделното им събиране;
 8. Определяне на специализирани съдове, в които трябва да се съхранява всеки отпадък и обозначаването им с необходимите табели и маркировки;
 9. Подготовка на отпадъци за превоз, правилното им опаковане и етикитиране;
 10. Консултиране при извършване на превоз на опасни товари съгласно изискванията на ADR ((Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе);
 11. Изготвяне на Нотификация за износ на опасни отпадъци извън страната;
 12. Водене на отчетност (изготвяне на месечни справки, попълване на отчетни книги и др.);
 13. Съставяне на годишни отчети за отпадъци;
 14. Изготвяне и внедряване на екологични проекти;

Не се колебайте да се свържете с нас по всякакви екологични въпроси. Нашите специалисти са готови да Ви съдействат.