Консултантски услуги

Всеки един от нашите специалисти е готов да Ви съдейства относно всякакви въпроси, свързани с екология и управление на отпадъци.

Дейностите с отпадъци попадат в обхвата на изискванията на чл. 48, ал. 8 от ЗУО – който казва следното – „…. Воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1, отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1, се извършва, чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от ИАОС.“ От 01.01.2021 г. подаване на заявления, работни листа, водене на отчетни книги и подаване на годишните отчети за отчетната година, следва да става само, чрез НИСО.

Съгласно това изискване ние бихме могли да поемем задълженията Ви указани в чл. 48, ал. 8 от ЗУО, а именно управление на отпадъците Ви, чрез НИСО.

Основните услуги, които предоставяме в сферата на консултирането, чрез НИСО, са следните:

 1. Класифициране на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 2 за класификация на отпадъците;
 2. Изработка и подаване, чрез НИСО за утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци;
 3. Изготвяне на документи и подаване, чрез НИСО на заявления за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци;
 4. Водене на отчетност, чрез НИСО (изготвяне на месечни справки, попълване на отчетни книги и др.);
 5. Изготвяне и подаване на годишни отчети за отпадъци, чрез НИСО;

Други услуги свързани със Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона по опазване на околната среда (ЗООС) и други нормативни актове свързани с тях, които не са включени в електронния вариант (НИСО), а са необходими за законосъобразното извършване на дейността Ви, включваща отпадъците, са следните:

 1. Консултиране на фирмите, които генерират отпадъци в следствие на дейността си, за всичките им задължения съгласно екологичното законодателство
 2. Изработка и подаване за заверка на доклад за охарактеризиране на отпадъци;
 3. Вземане на проби от отпадъци и анализирането им в акредитирани лаборатории;
 4. Въвеждане на система за правилно съхранение на генерираните отпадъци и разделното им събиране;
 5. Определяне на специализирани съдове, в които трябва да се съхранява всеки отпадък и обозначаването им с необходимите табели и маркировки;
 6. Подготовка на отпадъци за превоз, правилното им опаковане и етикитиране;
 7. Консултиране при извършване на превоз на опасни товари съгласно изискванията на ADR ((Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе);
 8. Изготвяне на Нотификация за износ на опасни отпадъци извън страната;
 9. Изготвяне и внедряване на екологични проекти;

Не се колебайте да се свържете с нас по всякакви екологични въпроси. Нашите специалисти са готови да Ви съдействат.