Опасни отпадъци

Метарекс ООД извършва дейности по третиране на производствени и опасни отпадъци, осигурява препакетирането, етикетирането и транспортирането на отпадъците в съответствие с общоприетите норми, стандарти и правила на международната практика, като предприема необходимите мерки за предотвратяване на вредното въздействие върху здравето на човека и околната среда.
 

Дружеството разполага с лицензирани площадки и съоръжения за предварително третиране и временно съхранение на опасни отпадъци, оборудвани със специализирана техника. Събирането и транспортирането на опасните отпадъци се извършва от класифициран и редовно инструктиран персонал, снабден с необходимата техника и лични предпазни средства. Транспортирането на опасните отпадъци се извършва чрез специализирани автомобили по ADR (Европейска директива за превоз на опасни товари).

Метарекс ООД осигурява на клиентите си добре затварящи се съдове, изработени от материали, които не могат да взаимодействат с опасните отпадъци. В зависимост от състава, състоянието и обема на отпадъците се предоставят подходящи съдове.

Специалистите в отдел „Екология“ на Метарекс ООД се ангажират с изготвянето на пълната документация, съпровождаща транспортирането и обезвреждането на отпадъците. При необходимост от изготвяне на работни листи за класификация на отпадъци, доклади за охарактеризиране, химични анализи, нотификации и др., екипът на Метарекс ООД ще Ви съдейства.

В разрешителните на фирмата попадат почти всички опасни отпадъци (отработени масла, опасни опаковки, опасни абсорбенти, медицински отпадъци, строителни отпадъци, шлаки, утайки, оборудване съдържащо опасни вещества и др.) от Наредба 2 за класификация на отпадъците. В случай, че в разрешителните не попадат някой от генерираните от Вас отпадъци, Метарекс ООД разполага с лицензирани подизпълнители на територията на цялата страна.

Благодарение на двадесет и три годишния си опит в сферата на управлението на отпадъците, дружество поддържа търговски отношения със заводи в страната и чужбина, въвели най-ефективните и модерни технологии за обезвреждане на опасни отпадъци.

През 2014г., Метарекс ООД предаде за обезвреждане в чужбина 130 тона, трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs – 16 02 09*. На клиентите бяха предоставени всички документи доказващи обезвреждането на отпадъците.

В политиката и дългосрочните цели на Метарекс ООД е разработването, закупуването и внедряването на нови технологии и съоръжения за обезвреждани на опасни отпадъци. Квалифицирани специалисти в отдел „Програми и проекти“ на фирмата, работят върху написването на проект за кандидатстване за финансиране от новия програмен период.