Разделно събиране на отпадъци

Съгласно чл. 33 от Закона за управление на отпадъците, всички производствени предприятия, търговски обекти, стопански и административни сгради имат задължението да организират разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали.
 

Метарекс ООД предлага на клиентите си организиране и въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци. То включва, следните услуги:

 1. Предоставяне на специализирани съдове за събиране и съхраняване на отпадъци. В зависимост от типа и обема на отпадъците се предлагат различни съдове, които са обозначени с табели, съдържащи кода и наименованието на същите, съгласно НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.
  • За отпадъците от опаковки (пластмаса, хартия, стъкло, метал) – картонени съдове, пластмасови контейнери 120 л, 240 л, контейнери тип „Бобър“, контейнер – преса и др.;
  • За метални отпадъци - контейнер, метален, тип „Мултилифт“;
  • За битови отпадъци - контейнери тип „Бобър“;
  • За строителни отпадъци - контейнер, метален, тип „Мултилифт“;
  • За медицински отпадъци – специализирани, картонени съдове за болнични отпадъци, специализира, пластмасови съдове за болнични отпадъци обозначени с необходимата маркировка;
  • За опасни отпадъци – специализирани, картонени съдове за опасни отпадъци, специализирани, пластмасови контейнери и бидони за опасни отпадъци, метални контейнери и варели за опасни отпадъци обозначени с необходимата маркировка;
  • За излезли от употреба батерии и акумулатори – пластмасови, прозрачни съдове за портативни батерии, пластмасови контейнери за батерии и акумулатори, метални контейнери за батерии и акумулатори;
  • За излязло от употреба електрическо, електронно оборудване – пластмасови контейнери, метални контейнери.
 2. Метарекс ООД поддържа собствен автопарк от товарни автомобили (стандартни и специализирани) и кари. Дружеството предлага транспорти услуги със сметоизвозващи коли, бордови камиони, специализирани автомобили по ADR и др.
 3. Метарекс ООД разполага със собствени мотокари, кранове, съоръжения за предварителна подготовка на отпадъците – моторни резачки, инсталации за плазмено рязане, конвенционално огнево рязане, линии за електромагнитно сортиране прибори за проверка на радиоактивно замърсяване, установки за обработване на електрически кабели, преси за балиране и пресоване със различни усилия, машини за разделяне, измиване, смилане, надробяване и компресиране.
 4. Дружеството обслужва единствената за гр. Шумен сортировъчна линия за разделно събрания отпадък.
  Метарекс ООД е привело съоръженията си в съответствие с нормативните изисквания и има необходимите разрешения за разделно събиране и предварително третиране на ИУЕЕО.
  • На площадките на дружеството квалифицирани служители извършват следното:
  • оценяват пригодността на ИУЕЕО за повторна употреба;
  • отделят компонентите подходящи за ползване като резервни части;
  • отстраняват компонентите, материалите и веществата, които се считат за опасни, съгласно изискванията на Наредбата.
  • Отстраняването на течностите и изолационната пяна от хладилната техника се извършва при спазване на нормативните изисквания и инструкциите за дегазиране, улавяне и съхранение на флуиди съдържащи озоноразрушаващи вещества. Корпусите съдържащи полиуретанова пяна се предават за третиране в специализирани съоръжения.
  • отделят материалите и компонентите, за които съществуват пазари като вторични суровини – различни видове черни и цветни метали, пластмаси, стъкло и др.
 5. След предварително третиране (сортиране, разглобяване, смилане, преопаковане, балиране, рязане и др.), получените отделни материали отиват съответно по направление за рециклиране, обезвреждане, оползотворяване или депониране.
 6. Метарекс ООД е подизпълнител на Екопак България АД и на Булекопак АД и обслужва системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на областите Шумен, Разград и Силистра. Дружеството обслужва единствената за гр. Шумен сортировъчна линия за разделно събрания отпадък.
  Метарекс ООД е подизпълнител на Грийнтех България АД – организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и на РЕКОБАТ АД – организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. Дружеството извършва дейности и прилага система за разделно събиране, съхраняване, третиране, транспортиране и рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците приети за целите на организациите.