Управление на отпадъците

Метарекс ООД предлага на клиентите си въвеждане и поддържане на система за управление на генерираните в следствие на дейността им отпадъци. Управлението на отпадъците включва следните моменти:
 
 1. Анализиране на състава и вида на генерираните отпадъци;
 2. Изработване на работни листи за класификация на отпадъците и подаването им в РИОСВ, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците;
 3. Осигуряване на отчетни книги и консултация и съдействие при воденото им, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри;
 4. Организиране и въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци на територията на производствените и административни обекти на клиента;
 5. Предоставяне на съдове за разделно събиране на опасни и неопасни отпадъци, обозначение с необходимите табели, в зависимост от типа им;
 6. Товаро-разтоварна дейност със специализирана техника и квалифициран персонал;
 7. Транспортиране на отпадъците от мястото им на съхранение до специализирани площадки на Метарекс ООД за предварителна обработка (сепариране, препакетиране, балиране, рязане, разглобяване, шредиране и др.) и временно съхранение.
 8. Транспортиране на опасни отпадъци чрез специализирани автомобили по ADR (Европейска директива за превоз на опасни товари);
 9. Предаване на събраните опасни и неопасни отпадъци на лицензирани фирми за оползотворяване, рециклиране, унищожаване или депониране.
  • Метарекс ООД има сключени договори и поддържа дългогодишни отношения с редица рециклиращи предприятия и депа на територията на страната и чужбина.
 10. Изготвяне на изискуемата документация за транспортиране и предварително третиране на отпадъци съгласно Българското и Европейското законодателство, в т.ч. и нотификация за износ на опасни отпадъци;
 11. При необходимост от доклад за охарактеризиране на отпадъци, изготвяне на същия.
 12. При необходимост от химичен анализ на отпадък, съдействие при вземането на проба и изпращането и до лицензирана лаборатория за изследване.
  • Метарекс ООД поддържа добри партньорски взаимоотношения с едни от най-добрите лаборатории в страната, доказали своя професионализъм.
 13. Консултация и съдействие при изготвяне на годишни отчети за образуваните отпадъци, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 04.06.2014 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри;

На база на дългогодишния си опит с управлението на отпадъците, Метарекс ООД предлага най-ефективните, екологосъобразни и икономически изгодни решения на клиентите си.