2011

Метарекс ООД подписва договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-1.1.06, проект „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж. Ново начало – от образование към заетост“. Цел на проекта: да се обучат специалисти в сферата на управление на отпадъците и опазване на околната среда и да се подпомогне старта на тяхното професионално развитие.

2012

Метарекс ООД подписва договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-2.3.02, проект „Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и внедряване на система за тяхното ефективно и ефикасно управление“. Цел на проекта: подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на служителите във фирма Метарекс ООД.

2014

Метарекс ООД подписва договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-1.1.11, проект „Подкрепа за заетост“. Цел на проекта: да се обучат работници за дейности по разделно събиране, третиране и рециклиране на масово разпространени отпадъци.

2016

Метарекс ООД подписва договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05М9OР001-1.003 „Ново работно място 2015” . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз  чрез вропейския социаленфонд. Проект „Нови възможности за заетост, професионална реализация и право на достоен труд в Метарекс ООД” има за цел създаването на нови устойчиви работни места в дружеството за безработни и неактивни лица при спазване нормите и изискванията на трудовото законодателство и хоризонталните принципи за равни възможности, недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие.

2017

Метарекс ООД подписа договор №  РД-13-42 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от фонд “Условия на труд” към Министерство на труда и социалната политика за финансиране на проект „Подобряване условията на труд на работещите в обекти на Метарекс ООД”.

2018

Метарекс ООД подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, BG05М9OР001-1.021 „Обучения за заети лица” – Компонент II. Проект „Обучения за заети лица в Метарекс ООД” има за цел да повиши способността на заети лица в дружеството да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.

2021

Operative Programme

27.01.2021г.

 

"Метарекс ООД" ООД подписва договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, BG16RFOP002-2.077-0691 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, който има за цел да осигури оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Обща стойност: 150 000.00лв., от които 127 500.00лв. европейско и 22 500.00лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.02.2021г.

Край: 01.05.2021г.

2023

Финансирано от ЕС

 

 

18.04.2023 г.

Метарекс ООД подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация”. Договор № BG-RRP-3.004-1695-C01 е на обща стойност 1 393 305.560 лв., от които безвъзмездното финансиране е 696 652.78 лв. 

Продължителност на проекта: 12 месеца.

Пълният текст можете да изтеглите от ПРОЕКТ BG-RRP-3.004-1695-C01.