Метарекс ООД отдава под наем на фирма Пенкомерс ООД площ на своя площадка в гр. Шумен

Уведомяваме, че „Метарекс“ ООД гр. София, в качеството си на собственик на имот с идентификатор № 83510.670.73 и местонахождение: гр. Шумен, обл. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ № 30 (бивше РЕМО), Пром. зона, отдава под наем на фирма „Пенкомерс“ ООД гр. Варна, обл. Варна, площ от 200 кв.м., част от територията на имота. Отдадената под наем площ от 200 кв.м. ще се използва от „Пенкомерс“ ООД за извършване на дейности по третиране на неопасни отпадъци. За целта на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) „Пенкомерс“ ООД обявява, следното инвестиционно предложение: