Метарекс ООД отдава под наем на фирма Пенкомерс ООД закрито помещение

Уведомяваме, че „Метарекс“ ООД гр. София, в качеството си на собственик на имот с местонахождение: гр. Варна, обл. Варна, ул. „Перперикон“ № 8, Пром. Зона, ж.к. „Вл. Варненчик“, имот № 83, обособена част от „Промишлена енергетика“ АД, отдава под наем на фирма „Пенкомерс“ ООД гр. Бяла, обл. Русе закрито помещение (масивна сграда) с площ от 592 кв.м., находящо се на територията на имота. Помещението ще се използва от „Пенкомерс“ ООД за извършване на дейности по третиране на отпадъци. За целта на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) „Пенкомерс“ ООД обявява, следното инвестиционно предложение:Uvedomlenie Planova