Метарекс ООД отдава под наем на фирма Пенкомерс ООД закрито помещение в гр. Варна

Уведомяваме, че „Метарекс“ ООД гр. София, в качеството си на собственик на имот с местонахождение: гр. Варна, обл. Варна, ул. „Колю Фичето“ № 10, Западна Пром. Зона, ж.к. „Вл. Варненчик“, отдава под наем на фирма „Пенкомерс“ ООД гр. Варна, обл. Варна закрита част помещение/навес с площ от 120 кв.м. и открита към нея с площ от 100 кв.м., находящи се на територията на имота. Помещението ще се използва от „Пенкомерс“ ООД за извършване на дейности по третиране на опасни и неопасни отпадъци. За целта на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) „Пенкомерс“ ООД обявява, следното инвестиционно предложение.