Метарекс ООД отдава под наем на фирма Пенкомерс ООД закрито помещение

Уведомяваме, че „Метарекс“ ООД гр. София, в качеството си на собственик на имот с местонахождение: гр. Варна, обл. Варна, ул. „Перперикон“ № 8, Пром. Зона, ж.к. „Вл. Варненчик“, имот № 83, обособена част от „Промишлена енергетика“ АД, отдава под наем на фирма „Пенкомерс“ ООД гр. Бяла, обл. Русе закрито помещение (масивна сграда) с площ от 592 кв.м., находящо се на … Read More

Съобщение за инвестиционно намерение

Уведомяваме Ви, че фирма „Метарекс“ ООД гр. София ИН 040427202, съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС има следното инвестиционно предложение – Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци, с местонахождание: гр. Шумен, поземлен имот с идентификатор 83510.60.189 по КК на гр.Шумен, в местността „Ак Чорек“ с площ от 13451 кв.м. Инвестиционното предложение е … Read More

Съобщение

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС139/24.06.2004г., (посл. Изм. и доп. ДВ бр. 31/2019г. ), уведомяваме за издадено Решение ШУ – 06- ЕО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, за изготвяне на ПУП-План за застрояване. Решението на РИОСВ гр. Шумен … Read More

Съобщение

Уведомяваме Ви, че фирма „Метарекс“ ООД гр. София, ИН 040427202, е в процедура по изграждане и последващо въвеждане в експлоатация на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци. За целта дружеството е предприело необходимите действия по изработване на подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имот … Read More

Съобщение

Уведомяваме Ви, че фирма „Метарекс“ ООД гр. София, ИН 040427202, съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС има следното инвестиционно предложение: Разширение на дейността – изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ Шумен на „Метарекс“ ООД гр. София, съответно за площадки с местонахождение: -общ. Шумен, … Read More

Общината вдигна пета изоставена кола, остават още стотици

Работници на фирма „Метарекс“, с която община Шумен има договор за премахване на изоставени по улиците на града стари коли, вдигнаха днес Вартбург до блок 5 на жк „Херсон“. Автомобилът беше откаран на площадката на ул. „Цветан Зангов“ за разкомплектоване. Прочетете цялата новина в shum.bg

Проект BG05М9OР001-1.021-0194 „Обучения за заети лица в Метарекс ООД“

На 08.03.2018 г. управителят на Метарекс ООД господин Валери Тодоров подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура BG05М9OР001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II на обща стойност 20 900.00 лв. Проект „Обучения за заети лица в Метарекс ООД” има за цел да повиши способността на заети лица в … Read More