Публична покана за "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високотехнологични дълготрайни материални активи"

Днес, 06.10.2023 г., Метарекс ООД отправя Публична покана за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високотехнологични дълготрайни материални активи“. Пълният текст на Публичната поката можете да изтеглите прочетете от тук. Всички необходими документи, свързани с Публичната покана, можете да изтеглите от тук.

Публична покана за "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високотехнологични дълготрайни материални активи"

Днес, 20.07.2023 г., Метарекс ООД отправя Публична покана за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високотехнологични дълготрайни материални активи“. Пълният текст на Публичната поката можете да изтеглите прочетете от тук. Всички необходими документи, свързани с Публичната покана, можете да изтеглите от тук.

Метарекс ООД отдава под наем на фирма Пенкомерс ООД площ на своя площадка в гр. Шумен

Уведомяваме, че „Метарекс“ ООД гр. София, в качеството си на собственик на имот с идентификатор № 83510.670.73 и местонахождение: гр. Шумен, обл. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ № 30 (бивше РЕМО), Пром. зона, отдава под наем на фирма „Пенкомерс“ ООД гр. Варна, обл. Варна, площ от 200 кв.м., част от територията на имота. Отдадената под наем площ от 200 кв.м. ще … Read More

„Пенкомерс“ ООД възнамерява да извършва дейност мелене/трошене на пластмасови и дървесни отпадъци на територията на наета под наем площадка, собственост на „Метарекс“ ООД

Уведомяваме, че фирма „Пенкомерс“ ООД възнамерява да извършва дейност мелене/трошене на пластмасови и дървесни отпадъци на територията на наета под наем площадка, собственост на „Метарекс“ ООД с местонахождение: гр. Варна, обл. Варна, ул. „Перперикон“ № 8, Пром. Зона, местност „Планова”. „Пенкомерс“ ООД има издадено разрешение № 03-ДО-682-00 от 02.03.2022г. за извършване на дейности с отпадъци от РИОСВ Варна За целта … Read More

Метарекс ООД отдава под наем на фирма Пенкомерс ООД закрито помещение в гр. Варна

Уведомяваме, че „Метарекс“ ООД гр. София, в качеството си на собственик на имот с местонахождение: гр. Варна, обл. Варна, ул. „Колю Фичето“ № 10, Западна Пром. Зона, ж.к. „Вл. Варненчик“, отдава под наем на фирма „Пенкомерс“ ООД гр. Варна, обл. Варна закрита част помещение/навес с площ от 120 кв.м. и открита към нея с площ от 100 кв.м., находящи се … Read More

Метарекс ООД отдава под наем на фирма Пенкомерс ООД закрито помещение

Уведомяваме, че „Метарекс“ ООД гр. София, в качеството си на собственик на имот с местонахождение: гр. Варна, обл. Варна, ул. „Перперикон“ № 8, Пром. Зона, ж.к. „Вл. Варненчик“, имот № 83, обособена част от „Промишлена енергетика“ АД, отдава под наем на фирма „Пенкомерс“ ООД гр. Бяла, обл. Русе закрито помещение (масивна сграда) с площ от 592 кв.м., находящо се на … Read More

Съобщение за инвестиционно намерение

Уведомяваме Ви, че фирма „Метарекс“ ООД гр. София ИН 040427202, съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС има следното инвестиционно предложение – Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци, с местонахождание: гр. Шумен, поземлен имот с идентификатор 83510.60.189 по КК на гр.Шумен, в местността „Ак Чорек“ с площ от 13451 кв.м. Инвестиционното предложение е … Read More

Съобщение

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС139/24.06.2004г., (посл. Изм. и доп. ДВ бр. 31/2019г. ), уведомяваме за издадено Решение ШУ – 06- ЕО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, за изготвяне на ПУП-План за застрояване. Решението на РИОСВ гр. Шумен … Read More

Съобщение

Уведомяваме Ви, че фирма „Метарекс“ ООД гр. София, ИН 040427202, е в процедура по изграждане и последващо въвеждане в експлоатация на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци. За целта дружеството е предприело необходимите действия по изработване на подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имот … Read More

Съобщение

Уведомяваме Ви, че фирма „Метарекс“ ООД гр. София, ИН 040427202, съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС има следното инвестиционно предложение: Разширение на дейността – изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ Шумен на „Метарекс“ ООД гр. София, съответно за площадки с местонахождение: -общ. Шумен, … Read More