Рециклирането Запазва Природните Ресурси на Земята

Нашите ограничени резерви от природни ресурси бързо се изчерпват, особено с растящото използване на предмети за еднократна употреба и опаковки. Светът рециклира милиони тонове от тях. Растящото ниво на използване и депониране нанася огромни щети върху невъзобновяемите и незаменими природни ресурси от нашите гори и мини.
 

Преработката на употребявани материали за направата на нови продукти и опаковки намалява консумацията на природни ресурси. С рециклирането на милиони тонове отпадъци, милиони тонове руди, въглища, варовик, нефт и много други са съхранени. Чрез рециклираните вестници, списания, офисна хартия и опакоки, милиони дървета се спасяват. Рециклирането често създава по-качествени продукти от тези, произведени от първични суровини; например, калаят в консервните кутии е много по-чист (а с това и по-стойностен) след като е бил рециклиран.

Намаляването на причинителите, генериращи отпадъци, може още повече да намали нуждата от депониране и да съхрани много повече природни ресурси.

Факти:

Рециклирането на един тон:

  • хартия запазва 17 дървета, 299 литра нефт, 26 495 литра вода, и 2,5 кубични метра на сметището.
  • стомана съхранява 1 134 кг желязна руда, 635 кг въглища и 54 кг варовик.
  • алуминий запазва до 8 тона букситна руда и 14 мегават-часа електроенергия.
 
Рециклирането Спестява Енергия

Спестяването на енергия е много значим фактор за опазване на околната среда, защото изразходването на енергия изисква консумация на оскъдните природни горива и генерира емисии на многобройни замърсители на въздуха и водата. Стъпките по веригата за доставка на рециклирани материали на индустрията (включващи събиране, преработка и транспортиране) обикновено коства по-малко енергия, отколкото тези за доставка на първични матеиали (включващи добиване, рафинация, транспортиране и преработка).

Допълнителни количества енергия се спестява в резултат на факта, че влизащите в процеса на производство рециклирани суровини най-малко веднъж вече са претърпели преработка.

Рециклираната хартия намалява използваната за производство енергия наполовина. Всеки килограм вложена рециклирана стомана спестява 10 000 BTUs енергия, достатъчна да захранва една 60-ватова крушка повече от 50 часа. Рециклирането на 1 тон стъкло спестява еквивалента на 34 литра нефт. Рециклирането на алуминиеви кутийки (UBC) изисква едва около 5% от енергията, необходима за производството на алуминий от буксит. Рециклиранато на само една кутийка спестява достатъчно електрическа енергия за захранване на една 100-ватова крушка в продължение на 3.5 часа.

Рециклирането Намалява Парниковите Емисии

С намаляването на енергоемкостта на индустрията чрез рециклиране на отпадъци, се намялява количеството на вредните емисии и помага да се избегнат глобалните климатични промени. Това е така, защото голяма част от използваната в производствения процес и транспортирането енергия включва изгаряне на природни горива като бензин, дизел и въглища, които са сред основните генератори на въглерод и други вредни за околната среда парникови газове. Други допънителни предимства произтичат от намалените вредни емисии от пещите за изгаряне на отпадъци и от сметищата, както и намаленото изсичане на горите, които помат въглеродните емисии.

Факти:

Спестена енергия ползвайки рециклирани материали вместо първични ресурси (руди):

  • 95% за алуминия
  • 85% за медта
  • 80% за пластнмасите
  • 74% за желязото и стоматата
  • 64% за хартията
 
Рециклирането Намалява Емисиите на Замърсители във Въздуха и Водата
 

В допълнение към парниковите газове, рециклирането може да намали замърсяването на въздуха и водата от редица вредни вещества. С намаляване нуждата от извличане и преработка на първични суровини от земните недра, рециклирането може да елиминира замърсяването, свързано с началните етапи на прерабока напродуктите: извличане, рафиниране и преработка. Тези процеси замърсяват въздуха, водата и земната повърхност с отровни вещества, като амоняк, въглероден окис, метан и серен двуокис. Намаляването става и в резултат на спестената енергия, което от своя страна намалява емисиите на парникови газове и други замърсители на въздуха.