„Пенкомерс“ ООД възнамерява да извършва дейност мелене/трошене на пластмасови и дървесни отпадъци на територията на наета под наем площадка, собственост на „Метарекс“ ООД

Уведомяваме, че фирма „Пенкомерс“ ООД възнамерява да извършва дейност мелене/трошене на пластмасови и дървесни отпадъци на територията на наета под наем площадка, собственост на „Метарекс“ ООД с местонахождение: гр. Варна, обл. Варна, ул. „Перперикон“ № 8, Пром. Зона, местност „Планова”.

„Пенкомерс“ ООД има издадено разрешение № 03-ДО-682-00 от 02.03.2022г. за извършване на дейности с отпадъци от РИОСВ Варна За целта на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) „Пенкомерс“ ООД обявява, следното инвестиционно предложение.