Проект BG05М9OР001-1.021-0194 „Обучения за заети лица в Метарекс ООД“

Image
Image
Image
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския социален фонд

На 08.03.2018 г. управителят на Метарекс ООД господин Валери Тодоров подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура BG05М9OР001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II на обща стойност 20 900.00 лв.

Проект „Обучения за заети лица в Метарекс ООД” има за цел да повиши способността на заети лица в дружеството да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези предизвикателства „Метарекс“ ООД цели да повиши квалификацията на своите служители и в резултат да се повиши адекватността на уменията им, съобразени с актуалните нужди на дружеството, цели да се повиши производителността на труда им и да се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Основните дейности по проекта са:

  1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на седем заети лица.
  2. Обучение за придобиване на ключова компетентност на 10 заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по КК 2 "Общуване на чужди езици".

Продължителност на проекта: 15 месеца.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Метарекс“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”

www.eufunds.bg

Проект  BG05M9OP001-1.021 "Обучения за заети лица" – Компонент II, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.