Съобщение

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС139/24.06.2004г., (посл. Изм. и доп. ДВ бр. 31/2019г. ), уведомяваме за издадено Решение ШУ – 06- ЕО/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, за изготвяне на ПУП-План за застрояване. Решението на РИОСВ гр. Шумен е да не се извършва екологична оценка за изготвяне на ПУП-План за застрояване за имот с идентификатор 83510.60.189 по КК на гр. Шумен, местност „Ак Чорек“ с конкретно предназначение: „Събиране, транспортиране, временно съхранение на отпадъци, разкомплектоване на ИУМПС, предварително третиране на ИУЕЕО“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Възложител: „Метарекс“ ООД, гр. София, ЕИК 040427202.