Съобщение за инвестиционно намерение

Уведомяваме Ви, че фирма „Метарекс“ ООД гр. София ИН 040427202, съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС има следното инвестиционно предложение – Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци, с местонахождание: гр. Шумен, поземлен имот с идентификатор 83510.60.189 по КК на гр.Шумен, в местността „Ак Чорек“ с площ от 13451 кв.м. Инвестиционното предложение е свързано с поставяне на складове от контейнерен вид – метални контейнери по 40 т. всеки, предназначени за събиране и временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци. На останалата част от територията на имота ще се извършват и дейности – събиране, временно съхранение, предварително третиране – сортиране, разделяне, рязане, балиране, шредиране, смилане, прегрупиране или смесване на опасни и неопасни отпадъци, ОЧЦМ, опаковки, предварително третиране – разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО.