Съобщение

Уведомяваме Ви, че фирма „Метарекс“ ООД гр. София, ИН 040427202, е в процедура по изграждане и последващо въвеждане в експлоатация на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци. За целта дружеството е предприело необходимите действия по изработване на подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.60.189 по кадастрална карта на гр. Шумен в местност „Ак Чорек“ и подробни устройствени планове – Парцеларни планове по чл. 110, ал . 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.60.189 по кадастралната карта на гр. Шумен.