Създадена през 1992, Метарекс е една от първите български компании, занимаващи се с обработка и търговия с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им, хартия, пластмаси и други материали.


Екипът от висококвалифицирани специалисти установява бизнес контакти с редица компании в страната и чужбина в посочените сфери на дейност и има дългогодишен опит в областта на комплексното обслужване на фирми по отношение на генерираните от тях производствени и опасни отпадъци. Дружеството ежедневно се развива за да отговори на очакванията и на всяко изискване на клиентите си.

Решенията, които фирма „Метарекс“ ООД предлага, са изцяло съобразени с действащото към момента Българско и Европейско законодателство, в областта на управлението на отпадъци.

Комплексното обслужване на фирми, включва следните услуги:

  • Класифициране на отпадъци и изготвяне на работни листи;
  • Консултации за задълженията им като фирми, които генерират отпадъци, регламентирани в Закона за управление на отпадъците;
  • Консултации относно воденето на отчетност на образуваните отпадъци съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
  • Предоставяне на съдовете за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци;
  • Екологосъобразно и законосъобразно транспортиране на генерираните неопасни и опасни отпадъци, чрез специализирани автомобили по ADR (Европейска директива за превоз на опасни товари);
  • Предварително третиране на отпадъците, включващо сортиране, разглобяване, препакетиране, рязане, балиране, раздробяване и др.
  • Експедиция на отпадъци до рециклиращи, оползотворяващи и депониращи заводи в България и чужбина;
  • Изготвяне на изискуемата документация за транспортиране и предварително третиране на отпадъци съгласно Българското и Европейското законодателство, в т.ч. и нотификация за износ на опасни отпадъци;
  • Предоставяне на клиента на цялата необходима документация, доказваща обезвреждането, рециклиране, оползотворяването или депонирането на предадените отпадъци;
 

През 2013 година „Метарекс“ ООД внедри и сертифицира Система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008, а една година по-късно и Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007, която гарантира отговорността на фирмата към нейните служители и клиенти.

Дружеството разполага с площадки в градовете Шумен, Варна и Добрич. Площадките са оборудвани с всичко необходимо, за да отговарят на нормативните изисквания, разполагат с електронни везни, както и с необходимите съоръжения, съдове и транспортна техника за извършване на дейности по управление на отпадъците.

През 2002г. „Метарекс” ООД закупува и въвежда в експлоатация първата в страната инсталация за преработка на PET бутилки. Целта е чрез нея да се намалят големите по обем количества отпадъчни ПЕТ бутилки, които се генерират и замърсяват околната среда, чрез измиване и смилане до пелети. Крайният продукт се използва главно в текстилната промишленост и в производството на вторичен ПЕТ.

В основната си дейност – рециклиране на метални отпадъци, в периода от 2002 година до момента фирмата е участвала и печелила редица търгове и обществени поръчки за унищожаване чрез рециклиране на бракувана военна техника и резервни части в поделенията на българската армия в цялата страна. Фирмата е сключвала и изпълнявала договори със стратегически компании в българската икономика с предмет на дейност – демонтаж, нарязване и рециклиране на остаряла техника и бракувани съоръжения.

„Метарекс“ ООД е подизпълнител на „Екопак България“ АД и на „Булекопак“ АД и обслужва системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на областите Шумен, Разград и Силистра. Дружеството обслужва единствената за гр. Шумен сортировъчна линия за разделно събрания отпадък.

„Метарекс“ ООД е подизпълнител на „Грийнтех България“ АД – организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и на „РЕКОБАТ” АД – организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. Дружеството извършва дейности и прилага система за разделно събиране, съхраняване, третиране, транспортиране и рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците приети за целите на организациите.